Feedback
Vi samler på feedback til ønsker og tilføjelser på sitet. Du er også velkommen til at skrive ris og ros samt hjælp til brug af Skoletrivsel.nu. Vi samler ofte spurgte spørgsmål på siden ”spørgsmål og svar”.
Skriv din feedback her.
Din Profil
På din profil kan du rette dine oplysninger og adgangskode. Samt se hvilke grupper du er tilmeldt og overblik over dine indlæg.
Gå til din profil her.

Om Projektet

Modelprogram til fremme af mental sundhed

Psykiatrifonden har udviklet et modelprogram til forebyggelse af trivselsproblemer, depression og angst blandt unge på produktions- og erhvervsskoler. Modelprogrammet er en del af satspuljeprojektet ”Fremme af unges mentale sundhed” i Sundhedsstyrelsen.  Indsatsens målgruppe er unge på erhvervsuddannelser og produktionsskoler, der mistrives. Unge med mentale og sociale problemer har oftere sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse end elever der trives. Da det vurderes, at mentale helbredsproblemer er den hyppigste årsag til frafald på skolerne har indsatsen fokus på at højne trivslen for at sikre, at flere elever gennemfører deres uddannelse.

Programmet er baseret på delelementer af udenlandske evidensbaserede programmer til fremme af mental sundhed blandt unge. Delelementerne er tilpasset en dansk kontekst ved at inddrage nationale erfaringer med mental sundhedsfremme og forebyggelse af angst og depression blandt unge.

Aktiviteter

Programmet består af syv dele:

1. Undervisningskoncept til undervisning af elever på produktions- og erhvervsskoler.
2. Opkvalificering af uddannelsesinstitutionernes ansatte.
3. Trivselsmåling af alle elever til opsporing af unge med mistrivsel
4. Afdækning af uddannelsesinstitutionernes behov og ressourcer
5. Kortlægning af kommunens tilbud til unge, der mistrives.
6. Beredskabsplan til uddannelsesinstitutionerne.
7. Hjemmesiden Skoletrivsel.nu til dialog og videndeling blandt unge og lærere. Her kan man også finde alle materialer om modelprogrammet.

Programmet bliver afprøvet i en række danske kommuner i perioden 2014-2016.

Læs mere om projektet på siden her.

Skoletrivsel.nu
Skoletrivsel.nu er et værktøj til dialog og videndeling om mental sundhed blandt unge på produktions- og erhvervsskoler.Skoletrivsel.nu er fælles for programmets deltagende skoler og det sted, hvor man kan hente viden, erfaring og inspiration til arbejdet med fremme af mental sundhed på tværs af de deltagende skoler. Som elev kan du bruge projektrummene til at tale om emnerne fra opgaver og temaer. Læs mere om mulighederne for deltagende elever under punktet: For elever. NB: Skoletrivsel.nu er i opstart kun for de skoler der en del af projektet og kræver derfor en registreringskode der udleveres af lærerne på skolerne.

For lærerne er der mulighed for at finde materiale og inspiration fra andre lærere samt vejledning i programmets delelementer. Se mere om lærernes muligheder under punktet: For lærere.

Skoletrivsel.nu er under løbende udvikling igennem projektets opstart og er i Beta i projektforløbets opstart. Det betyder vi er interesseret i at få feedback om brugen og forslag til forbedringer løbende. Som deltager kan du sende feedback til under punktet: Feedback. Vi samler alle de mest spurgte spørgsmål under punktet: Spørgsmål og svar.

Se mere om forløbets faser og indhold i figuren øverst.